Odpisy i wypisy – Warszawa Włochy

Sporządzamy odpisy z dokumentów będące poświadczoną kserokopią oraz wydajemy wypisy sporządzanych aktów notarialnych, których oryginalna wersja pozostaje w naszym sejfie. Wypisy to oficjalne dokumenty sporządzane przez notariusza, które zawierają wierną kopię treści oryginalnego aktu notarialnego. Stanowią ważne narzędzie w prawie, służą do potwierdzenia zawartości oryginalnego aktu oraz jego prawnego znaczenia. Przygotowuje się je w celu zachowania i udowodnienia zawartości oryginału aktu notarialnego. Stanowią wiarygodne źródło informacji o zawartej umowie, transakcji lub oświadczeniu, które zostały potwierdzone przez notariusza. W głównej mierze sporządzamy odpisy z dokumentów dla interesantów z Włochów, Ursusa i Ochoty, jednakże działamy na obszarze całej Warszawy.

Sporządzanie odpisów z dokumentów

Proces sporządzania odpisów z dokumentów wymaga skontaktowania się z notariuszem. Do kancelarii należy przyjść z oryginałem dokumentu (nie ma potrzeby wykonywania uprzednio jego kopii). Następnie jeden z naszych pracowników sporządzi kopię dokumentu, który zostanie opatrzony pieczęcią notarialną i podpisem, co zapewnia jego wiarygodność i moc prawną.

WAŻNE! Odpis z dokumentu, to dokument potwierdzający, że notariusz widział oryginał i zrobił z niego kopię poświadczoną za zgodność z tymże oryginałem. Nie jest to oryginał sam w sobie.

Sporządzanie wypisów aktów notarialnych

Wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału. Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. W nagłówku wypisu aktu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Wypis powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.