Czynności notarialne – Warszawa

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne (w tym między innymi: wszelkie akty dotyczące obrotu nieruchomościami, jak umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy przedwstępne, umowy regulujące „stosunki rodzinne”, w tym: zniesienia współwłasności, działu spadku, dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, a także pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych i wszelkie inne wymagające nadania im formy aktu notarialnego);
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (zdecydowanie przyśpieszające całą procedurę spadkową, przy czym warunkiem jest zgodne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz w sytuacji, gdy zgromadzona dokumentacja nie budzi wątpliwości),
  • sporządza poświadczenia (podpisów, pozostawania przy życiu);
  • spisuje protokoły (protokoły obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego, ale także protokoły ze zdarzeń wywołujących skutki prawne lub protokoły z otwarcia strony internetowej);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, a które są zgodne z prawem.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Osoby niewładające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej z pomocą tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej lub w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Dokumenty i potwierdzenie tożsamości

Czynności notarialne stanowią nieodzowny element systemu prawnego, który zapewnia legalność, wiarygodność i bezpieczeństwo w zakresie umów, transakcji oraz dokumentacji prawnej. Notariusz jako zawodowy prawnik specjalizujący się w tych dziedzinach, pełni rolę gwaranta prawidłowości działań stron. W procesie dokonywania czynności notarialnych właściwe dostarczenie odpowiednich dokumentów i informacji stanowi fundament skutecznego działania – pozwala zapewnić płynność procesu notarialnego oraz uniknąć niepotrzebnych opóźnień, przy czym istnieje kilka kluczowych kwestii, które warto uwzględnić.

https://www.traditionrolex.com/32

Przygotowanie dokumentów – niezbędne dokumenty, takie jak wszelkie zaświadczenia, umowy, pełnomocnictwa lub akty dziedziczenia, powinny być dostarczone do kancelarii notarialnej przed ustalonym terminem. To pozwoli notariuszowi na staranne przygotowanie projektu aktu notarialnego, co jest istotne dla prawidłowego dokumentowania transakcji. Równie istotne jest ustalenie i potwierdzenie tożsamości polegające na zgromadzeniu danych identyfikujących wszystkie strony zaangażowane w czynność notarialną. To obejmuje imiona (jeśli są dwa lub więcej), nazwisko, imiona rodziców, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obcokrajowców nieposiadających PESEL), adres zamieszkania, numer i datę ważności dokumentu tożsamości oraz stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziony/a, wdowiec/wdowa);

Na większość czynności notarialnych należy się wcześniej umówić. Wyjątkiem jest notarialne poświadczenie podpisów oraz odpisy lub wyciągi z dokumentów notariusz sporządza zazwyczaj bez konieczności oczekiwania, jednakże zachęcamy by telefonicznie lub mailowo dopytać o dyspozycyjność notariusza.