Czynności

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne (w tym między innymi: wszelkie akty dotyczące obrotu nieruchomościami, jak umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy przedwstępne, umowy regulujące „stosunki rodzinne”, w tym: zniesienia współwłasności, działu spadku, dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, a także pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych i wszelkie inne wymagające nadania im formy aktu notarialnego),
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (zdecydowanie przyśpieszające całą procedurę spadkową, przy czym warunkiem jest zgodne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz w sytuacji, gdy zgromadzona dokumentacja nie budzi wątpliwości),
  • sporządza poświadczenia (podpisów, pozostawania przy życiu),
  • spisuje protokoły (protokoły obejmujące czynności z zakresu prawa handlowego, ale także protokoły ze zdarzeń wywołujących skutki prawne lub protokoły z otwarcia strony internetowej),
  • sporządza protesty weksli i czeków,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów oraz te czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego, a które są zgodne z prawem.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Osoby nie władające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej z pomocą tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej lub w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Poświadczenia podpisów oraz odpisy lub wyciągi z dokumentów notariusz sporządza zazwyczaj bez konieczności oczekiwania, jednakże zachęcamy by telefonicznie lub mailowo dopytać o dyspozycyjność notariusza.

Akt notarialny

Akt notarialny

Protokoły notarialne

Protokoły notarialne

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie podpisu

Poświadczenie dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia

Sporządzanie testamentu

Sporządzanie testamentu

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży