Notariusz (etym. łac. notarius, dawniej w Polsce rejent)

Zagadnienia związane z ustrojem notariatu w Polsce oraz z czynnościami notarialnymi reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1192). Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron czynności oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. W wypadkach określonych w wyżej powołanej ustawie… Czytaj dalej »Notariusz (etym. łac. notarius, dawniej w Polsce rejent)