Poświadczenie dziedziczenia – Warszawa Ochota

Przedstawiamy usługę sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia na warszawskiej Ochocie. Działanie to znacząco przyspiesza proces spadkowy. Poświadczenie dziedziczenia to proces, w którym notariusz oficjalnie potwierdza, kto dziedziczy majątek zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Na czym polega notarialne poświadczenia dziedziczenia?

Notarialne poświadczenie dziedziczenia to forma potwierdzenia dziedziczenia po zmarłej osobie, która jest przeprowadzana przez notariusza. Jest to ważna czynność notarialna, której efektem jest wydanie oficjalnego dokumentu – aktu poświadczenia dziedziczenia.

Poniżej przedstawiamy ogólny przebieg takiej procedury:

  • zgłoszenie do notariusza – osoby zainteresowane dziedziczeniem (spadkobiercy) zgłaszają się do notariusza, aby zainicjować procedurę notarialnego potwierdzenia dziedziczenia;
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów – będziemy wymagali różnych dokumentów i informacji, takich jak akt zgonu zmarłej osoby, akty stanu cywilnego spadkobierców, umowy spadkowe, jeśli istnieją, zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej, wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty oraz informacje o nieruchomościach należących do zmarłego;
  • badanie dokumentów – przeprowadzimy weryfikację dokumentów w celu skontrolowania ich poprawności oraz ustalenia, kto ma prawo do dziedziczenia majątku zmarłej osoby;
  • sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie zebranych dokumentów sporządzimy szereg aktów notarialnych, których zwieńczeniem będzie akt poświadczenia dziedziczenia; w dokumencie tym zawarte są informacje o spadkobiercach, ich udziałach w spadku oraz innych istotnych informacjach – zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma dokładnie takie same skutki jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • podpisanie aktu notarialnego – spadkobiercy przychodzą do kancelarii notarialnej i podpisują akt notarialny przed notariuszem; to działanie jest świadectwem ich zgody na treść aktu i dokonanie poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym PL utworzonym przez Krajową Radę Notarialną,
  • wydanie wypisów aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercom oraz innym podmiotom, które wykażą interes prawny w celu uzyskania tego dokumentu.

Notarialne potwierdzenie dziedziczenia jest istotne, ponieważ pomaga uniknąć sporów i nieporozumień dotyczących dziedziczenia oraz zapewnia pewność prawną dla spadkobierców, a jednocześnie oferowane usługi zdecydowanie przyśpieszają procedurę spadkową, przy czym warunkiem jest zgodne uczestnictwo wszystkich zainteresowanych wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych i testamentowych oraz w sytuacji, gdy zgromadzona dokumentacja nie budzi wątpliwości.