Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna to miejsce, w którym notariusz świadczy usługi związane z przygotowywaniem i sporządzaniem różnego rodzaju dokumentów, które mają na celu uregulowanie stosunków prawnych między stronami. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty związane z działalnością kancelarii notarialnych oraz ich funkcjonowaniem.

Podstawowe usługi świadczone przez kancelarie notarialne

Kancelarie notarialne oferują szeroki zakres usług, które obejmują między innymi sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenie dokumentów, sporządzanie protokołów, przechowywanie dokumentów oraz doradztwo prawne. Poniżej przedstawiamy szczegółowo wybrane usługi świadczone przez kancelarie notarialne.

Akt notarialny to dokument sporządzony przez notariusza, który potwierdza zawarcie umowy lub dokonanie innego rodzaju czynności prawnej między stronami. Przykłady aktów notarialnych w Warszawie na Ochocie to m.in. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny czy umowa spółki. Akt notarialny gwarantuje zgodność treści umowy z obowiązującymi przepisami prawa oraz chroni interesy wszystkich stron transakcji.

Notariusze mają uprawnienia do poświadczenia wiarygodności dokumentów, co oznacza, że potwierdzają ich autentyczność oraz zgodność z oryginałem. Poświadczenie może dotyczyć zarówno dokumentów sporządzonych przez notariusza, jak i tych przygotowanych przez strony. Przykładem takiej czynności jest poświadczenie podpisu na dokumencie.

Notariusz może sporządzić protokół z przebiegu określonej czynności prawnej, np. ze zgromadzenia wspólników spółki czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także ze zdarzeń, które dla stawającego wywołują skutki prawne. Protokół ten stanowi oficjalne potwierdzenie przebiegu i wyników danej czynności. Kancelarie notarialne oferują także usługę przechowywania pieniędzy. Notariusz może przechowywać oryginalne dokumenty, ich kopie oraz inne materiały związane z czynnościami prawnymi dokonywanymi w tej Kancelarii, oraz przyjmować na przechowanie środki pieniężne np. na poczet ceny celem zagwarantowania bezpieczeństwa płatności przy planowanej transakcji.

Podsumowując, kancelarie notarialne pełnią ważną rolę w polskim systemie prawnym, zapewniając bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz pomagając obywatelom w załatwianiu różnych spraw związanych z czynnościami prawnymi. Wybierając kancelarię notarialną warto zwrócić uwagę,  na doświadczenie i kompetencje notariusza, aby mieć pewność, że nasze sprawy zostaną załatwione rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem.