Czym są akty notarialne?

akt notarialny

Akty notarialne to dokumenty sporządzone przez notariusza, celem przeprowadzenia czynności zgodnie z prawem i w wymaganej formie. Mają one ogromne znaczenie w różnych dziedzinach życia, ponieważ gwarantują bezpieczeństwo stron w obrębie dokonywanych transakcji oraz zapewniają wiążący charakter zawartych w nich umów. W Polsce notariusz jest niezależnym urzędnikiem publicznym, który posiada uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych.

Rodzaje aktów notarialnych

W praktyce istnieje wiele rodzajów aktów notarialnych, które można podzielić na kilka kategorii. 

  • Po pierwsze, akty notarialne mogą dotyczyć spraw majątkowych, takich jak sprzedaż nieruchomości, ustanowienie hipoteki czy też darowizna. 
  • Po drugie, akty te mogą obejmować sprawy spadkowe, np. testament lub dokonanie poświadczenia dziedziczenia. 
  • Po trzecie, akty notarialne mają zastosowanie również w sprawach rodzinnych, jak np. uregulowanie spraw majątkowych pomiędzy małżonkami poprzez zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej a następnie dokonanie podziału majątku wspólnego.
  • Po czwarte, akty te mogą dotyczyć spraw korporacyjnych, jak np. umowa lub akt założycielski spółki czy sporządzenie protokołu spółki.

Jeśli chcesz sporządzić akt notarialny w Warszawie-Ochota, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii Notarialnej.

Obowiązek sporządzenia aktu notarialnego

W niektórych przypadkach polskie prawo wymaga sporządzenia aktu notarialnego, aby dana czynność prawna była ważna. Przykładem takiej sytuacji jest sprzedaż nieruchomości, która musi być zawarta w formie aktu notarialnego, aby była skuteczna. Inne przypadki, w których obowiązuje forma aktu notarialnego, to np. ustanowienie hipoteki, umowa małżeńska czy zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Warto pamiętać, że brak zachowania formy aktu notarialnego może prowadzić do nieważności danej czynności prawnej.

Odpowiedzialność notariusza

Notariusz jako urzędnik publiczny ponosi odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie aktu notarialnego oraz za ewentualne błędy, które mogą wystąpić w trakcie jego przygotowania. W przypadku stwierdzenia takich błędów, strona poszkodowana może dochodzić roszczeń odszkodowawczych od notariusza. Ponadto, notariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej przez samorząd notarialny.