Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

podpis

W dobie coraz większej liczby formalności, związanych z zawieraniem umów czy załatwianiem spraw urzędowych, niezwykle istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych dokumentów. Notarialne poświadczenie podpisu stanowi jedno z najbardziej skutecznych narzędzi, które gwarantują autentyczność podpisów na ważnych dokumentach.

Notarialne poświadczenie podpisu – co to takiego?

Notarialne poświadczenie podpisu to czynność prawna, polegająca na stwierdzeniu przez notariusza zgodności podpisu umieszczonego na dokumencie z podpisem osoby, która go złożyła. W praktyce oznacza to, że notariusz potwierdza, iż dany podpis został złożony przez określoną osobę, co zabezpiecza przed ewentualnymi próbami fałszerstwa czy oszustwa.

Notarialne poświadczenia podpisu w Warszawie na Włochach są przeze mnie sporządzane w różnych okolicznościach. Przykłady sytuacji, w których warto rozważyć skorzystanie z usług notariusza celem poświadczenia podpisu, to między innymi zawieranie umów sprzedaży udziałów w spółkach, czy sporządzenie pełnomocnictwa do reprezentowania mocodawcy np. przed urzędami.

Jak wygląda procedura sporządzania notarialnego poświadczenia podpisu?

Aby dokonać notarialnego poświadczenia podpisu, należy zgłosić się do kancelarii notarialnej z dokumentem, na którym ma zostać poświadczony podpis. Następnie notariusz sprawdzi tożsamość osoby składającej podpis oraz upewnienia się co do jej woli złożenia podpisu pod przyniesionym dokumentem. Po tych czynnościach osoba składająca podpis stawia go na dokumencie w obecności notariusza. Na koniec notariusz doszywa do dokumentu stosowne poświadczenie, zawierające dane identyfikujące dokument:  datę, miejsce, swoje imię i nazwisko oraz numer repertorium, oraz dane identyfikujące osobę, której podpis jest poświadczony.

Podsumowując, notarialne poświadczenie podpisu to istotne narzędzie zapewniające bezpieczeństwo naszych dokumentów oraz chroniące przed ewentualnymi próbami fałszerstwa czy oszustwa. Warto z niego skorzystać zwłaszcza w przypadku dokumentów, przy których istotne znaczenie ma fakt złożenia podpisu przez uprawnioną do tego osobę.